banner
Příroda

 

Twin Chapels – to je golf v Praze, ale přesto v přírodě.

Již od samého počátku vzniku golfu, hráli lidé tuto hru nejen pro sportovní zážitek a setkávání s přáteli, ale i pro spojení s přírodou. A právě dnes, kdy vnímáme změny klimatu, jejich vlivy na ekosystémy a deficit zeleně v urbanizované krajině, získávají golfová hřiště na významu nejen z hlediska sportovního a rekreačního vyžití, ale také z hlediska ochrany přírody a krajiny, což platí především pro velkoměsta.

Nově vybudovaný 27-jamkový golfový areál Twin Chapels Golf Resort Praha o rozloze necelých sto hektarů na území Prahy (Vinoř, Kbebly) se nachází v blízkosti Ctěnického háje a Vinořského parku. Změnou původně prašných zemědělských ploch na sportovně-rekreační areál vzniká krajinářsky i přírodně hodnotné území.

 

  • Design a charakter hřiště Twin Chapels plně respektuje okolní krajinu a místní podmínky;

  • Při výstavbě hřiště nebyly použity žádné cizorodé materiály, resp. byly maximálně využity lokální materiály, bilance zeminy byla vyrovnaná;

  • Projekt Twin Chapels klade velký důraz na hospodárné zacházení s vodou. Zavlažování golfového hřiště je postaveno na využití přečištěné odpadní vody z nedaleké čistírny odpadních vod (ČOV Kbely), nebudou tedy využívány cenné zdroje pitné, povrchové či podzemní vody!

  • Koncept zadržování vody v krajině je navržen jako soustava vodních ploch s litorálním pásmem a mokřady;

  • Vodní plochy byly obohaceny výsadbou vodních rostllin, v bezprostředním okolí vodních ploch byly vytvořena místa hnízdiště a zimoviště plazů a obojživelníků;

  • Golf = zeleň! Travní porosty golfového hřiště jsou doplněny extenzivně udržovanými travními porosty (kostřava), lučními porosty a výsadbou solitérních stromů a další výsadbou menších převážně listnatých stromů;

  • Již krátce po výstavbě golfového hřiště dochází v území k pozitivním změnám zvyšování biodiverzity;

  • Při údržbě golfového hřiště jsou sledovány ekologické parametry včetně emisí, což mělo zásadní význam při výběru dodavatele strojového vybavení pro údržbu;

  • Golfové vozíky budou používány elektrické.

 
Nahoru