banner
Příroda

 

Twin Chapels – to je golf v Praze, ale přesto v přírodě.

Již od samého počátku vzniku golfu, hráli lidé tuto hru nejen pro sportovní zážitek a setkávání s přáteli, ale i pro spojení s přírodou. A právě dnes, kdy vnímáme změny klimatu, jejich vlivy na ekosystémy a deficit zeleně v urbanizované krajině, získávají golfová hřiště na významu nejen z hlediska sportovního a rekreačního vyžití, ale také z hlediska ochrany přírody a krajiny, což platí především pro velkoměsta.

Nově budovaný 27-jamkový golfový areál Twin Chapels Golf Resort Praha o rozloze necelých sto hektarů na území Prahy (Vinoř) se nachází v blízkosti Ctěnického háje a Vinořského parku. Změnou původně prašných zemědělských ploch na sportovně-rekreační areál vznikne krajinářsky i přírodně hodnotné území.

 

  • Design a charakter hřiště Twin Chapels plně respektuje okolní krajinu a místní podmínky, při výstavbě hřiště nebyly použity žádné cizorodé materiály, bilance zeminy byla vyrovnaná.

  • Projekt Twin Chapels klade velký důraz na hospodárné zacházení s vodou. Zavlažování golfového hřiště je postaveno na využití přečištěné odpadní vody z nedaleké čistírny odpadních vod (ČOV Kbely), nebudou tedy využívány cenné zdroje pitné či podzemní vody! Koncept zadržování vody v krajině je navržen jako soustava vodních ploch s litorálním pásmem a mokřady.

  • Golf = zeleň! Travní porosty golfového hřiště jsou doplněny extenzivně udržovanými travními porosty, lučními porosty a výsadbou solitérních stromů a další výsadbou převážně listnatých stromů.

  • Ke zvýšení biodiverzity v dotčeném území nepochybně dojde realizací opatření ve stávajících nefunkčních ÚSES (územní systém ekologické stability) a dalšími výše uvedenými opatřeními.

  • Při údržbě golfového hřiště budou sledovány ekologické parametry včetně emisí, což bude mít význam při výběru dodavatele strojového vybavení pro údržbu, dodavatelů materiálů z lokálních zdrojů nebo dodavatele obslužných elektrických vozíků.

 
Nahoru